Sulat ni Ignasyo ngadto sa mga taga Tralli

Gikan kang Ignasyo, nga nailhan usab sa pangalan nga Teoporo, ngadto sa balaan nga simbahan sa Tralli sa Asya, pinalangga sa Diyos nga Amahan ni Hesu Kristo, pinili ug diyosnon, ginasahan og kalinaw sa lawas ug kalag pinaagi sa Pasyon ni Hesu Kristo, ang atong paglaum sa pagkabanhaw diha kaniya. Sa pamaagi sa usa ka apostolo, ako nagapadala sa simbahan sa akong pabati diha sa kapuno sa Diyos, ug nanghinaut kaniya og kalipay.

1, 1. Ila ako nga giingnan nga ang inyong karakter angayan nga pagadayegon, ug dili gayud molubad sa pagkamakanunayon. Ug kini dili lamang usa ka butang nga inyong naandan, apan kini kinaiyanhan. Kini akong nahibaluan gikan kang Polibio sa panahon nga ang kabubut-on sa Diyos ug ni Hesu Kristo nagdala kaniya dinhi kanako sa Smirne. Siya puno sa kalipay uban kanako nga kinadenahan diha ni Kristo Hesus, pinaagi kaniya nakita nako ang inyong komunidad. 2. Sa akong pagdawat sa kaayo sa Ginoo pinaagi kaniya, ako naghimaya sa Diyos nga kamo akong nakita isip matuod nga sumusunod sa Diyos, sigon sa ako nang nahibaw-an.

2, 1. Ang inyong pagkamasunoron sa inyong obispo, sama nga siya si Hesu Kristo, sa akong panan-aw nagpadayag lamang nga ang inyong pamaagi sa pagkinabuhi dili ang pamaagi nga kalibutanon, kon dili ang pamaagi ni Hesu Kristo, kinsa naghatag sa iyang kinabuhi alang kanato aron nga ang pagtoo sa iyang pagkamatay magluwas kaninyo sa kamatayon. 2. Busa, sama nga kinahanglan nga dili kamo magalihok nga walay pag-agad sa obispo (sama sa inyong na nga ginabuhat), kinahanglan usab nga kamo mamahimong masulondon sa inyong kaparian sama nga sila mga apostoles ni Hesu Kristo ang atong paglaum, diha kang kinsa kita sa umaabot mahikaplagan, kung ang atong mga kinabuhi napuy-an diha kaniya. 3. Ang mga diyakono usab, nga nagaalagad sa misteryo ni Hesu Kristo, kinahanglan nga mamahimong mga tawo nga dalaygon sa tanan. Sa pagkatinood, sila dili mga ministro sa pagkaon ug ilimnon, apan mga alagad sa Simbahan sa Diyos. Busa, kinahanglan nga ila nga pagabantayan ang ilang mga kaugalingon sama nga sila magabantay gikan sa kalayo.

3, 1. Sa sama nga paagi, kamo magatahod sa mga diyakono sa susamang pagtahod kang Hesu Kristo, susama nga ang obispo nga imahen sa Amahan, ug ang mga kaparian ang kapunongan sa mga apostoles; kung wala sila walay Simbahan nga atong pagahisgutan. 2. Mahitungod kanila, kumbensido ako nga ang inyong kinaiya susama sa akong nasulti, tungod kay ako nakasinati sa inyong paghigugma pinaagi sa inyong obispo, kang kinsang kinaiya usa ka dako nga pagtulon-an, ug kang kansang kaaghop usa ka gahum. Sa walay duha-duha ako maghuna-huna nga bisan ang mga pagano nagatahod kaniya. 3. Ako nga ginasukod ang akong pulong tungod ug alang sa paghigugma kaninyo, mamahimo ako nga magasulat nga mas makusganon mahitungod niini. Sa akong pagka piniriso, dili nako makita ang akong kaugalingon nga adunay katungod nga mosulti kaninyo susama sa usa ka Apostolo.

4, 1. Diha sa Diyos, ako nagahuna-huna og daghang mga butang, pero ako nga gi-limitahan ang akong kaugalingon sa kahadlok nga ako mahagbong sa kahambugiro. Karon, kinahanglan nga ako magabati sa kahadlok ug dili mamati kanila nga nagapasidungog kanako. 2. Ang ilang mga pulong paglatos alang kanako. Sa pagkamatuod, gusto ako nga mag-antos, apan wala ko nasayud kung takos ba ako. Daghan kanila wala makabati sa kasina ni Satanas, kaibog nga kanako usa ka malisod nga kaaway. Busa, ako nanginahanglan pag-ayo nianang kamapaubsanon nga mao ang kagun-oban sa prinsipe niining kalibutana.

5, 1. Bisan ako mamahimo nga magasulat kaninyo ug mga butang nga langitnon, ako nagakahadlok nga kini mamahimo lamang nga dili makaayo kaninyo kay kamo naa pa man sa inyong pagkabata. Pasaylo-a ako ninyo tungod kay kining mga butanga mamahimo nga alang kaninyo malisod sabton ug nga mamahimo nga magatook lamang kaninyo. 2. Ako dili pa gihapon usa ka disipolo, bisan sa akong pagka-kinadinahan ug sa akong kakayahan sa pagsabot sa butang nga langitnon, ang herarkiya sa mga anghel, ang kinaiya sa lingitnon nga mga gahum, mga butang nga makita ug dili makita. Sa pagkatinood, daghan kaayo nga mga butang ang atong pakawad-on aron nga dili mawala kanato ang Diyos.

6, 1. Busa ako nagahangyo kaninyo (dili ako, apan ang gugma ni Hesu Kristo) nga pakaonon ninyo ang inyong kaugalingon sa pagkaon nga kristohanon lamang, ug paglikay kamo sa tanom nga banyaga, nga mao ang heresiya. 2. Adunay mga tao, nga diha sa ilang buhat nga pagpasalig kaninyo sa ilang maayo nga pagtoo, sila magasagol og hilo diha kang Kristo. Kini susama sa pagdalit ug hilo diha sa kopa sa bino nga dinogosan, aron nga ang biktima nga wala masayod malipayon nga magadawat sa iyang kaugalingon nga kagun-oban diha sa makapatay nga kaham-ot.

7, 1. Pagabantayi ninyo ang inyong kaugalingon gikan sa mga tawo nga susama niini. Kamo mamahimo nga luwas hangtod nga kamo dili magatugot nga ang garbo dili musaka sa inyong mga ulo ug dili mubiya gikan kang Hesu Kristo ug gikan sa inyong obispo ug mga mando sa mga apostoles. 2. Mahinlo siya nga anaa sulod sa santuwaryo, ug mahugaw siya nga anaa sa gawas. Sa lain pa nga pagkasulti, walay konsyensya nga mahinlo kung siya magalihok nga nahibulag sa gahum sa obispo, kaparian, ug mga diyakono.

8, 1. Dili sa ingon nga ako nagasuspetsa nga anaa kining butanga taliwala kaninyo. Ako lamang kamo nga gibantayan kay kamo akong pinalangga ug nga ako nga nakita sa umaabot ang mga lit-ag sa demonyo. Busa himoa nga ang ka-aghop ang mamahimo ninyo nga armas batok niini. Buhi-a ang inyong pagtoo nga mao ang unod sa Ginoo, ug ang inyong gugma nga mao ang dugo sa kinabuhi ni Hesu Kristo. 2. Wala unta kaninyo ang anaay kaligutgot batok sa uban. Ayaw ninyo tagai ug lutsananan ang mga pagano diha sa kahadlok nga ang kadaghanan madala ngadto sa disgrasya tungod sa kawalay paghuna-huna sa uban. Kasubo kaniya nga sa iyang kahambog sa kaugalingon maghimo kang bisan kinsa nga magpasipala sa akong Ngalan.

9, 1. Busa, tabuni ninyo ang inyong mga dalunggan kung anaay magasangyaw kaninyo nga dili maga-hisgot kang Hesu Kristo. Si Kristo kalaray ni David. Siya anak ni Maria. Siya matuo nga gipanganak, ug mikaon ug miinom. Siya gilutos pag-ayo sa panahon ni Ponsyo Pilato, ug matuod gayud nga gilansang sa Krus, matuod gayd nga namatay diha sa presensya sa kalangitan, yuta, ug ubos sa yuta. 2. Siya matuod gayud nga nabanhaw gikan sa kamatayon, tungod kay ang Iyang Amahan nagbanhaw kaniya, ug sa susama nga paagi diha ni Hesu Kristo ang Amahan magabanhaw kanato nga nagatuo kang Kristo, tungod kay gawas Kaniya walay matuod nga kinabuhi alang kanato.

10, 1. Sama sa gisulti sa uban nga mga ateista, kadtong mga walay pagtoo, Siya nag-antos sa pamay-ong lamang, apan ang tinood sila ang kadtong mga pamay-ong lamang. Kay kung mao kini, ngano man nga ako kinadenahan man, ngano man nga ako nagaampo nga makigbatok kontra sa mga liyon? Kay sa ingon ako nagahatag sa akong kinabuhi para sa wala, ug sa ingon ang tanan nga ako nga gisulti mahitungod sa Ginoo dili tinuod.

11, 1. Palayo kamo gikan niining mga tawhana tungod ug alang sa inyong kinabuhi. Sila mga maka-hilo nga sanga nga gadala ug bunga nga makapatay, ug nga usa ka gamay nga tilaw niini magdala sa dali nga kamatayon. Sila dili mga tinanom sa Amahan. 2. Kung sila mga tanom sa Ginoo, makita sila isip mga sanga sa Krus, ug nga ang ilang mga bunga walay pagkadugta. Pinaagi sa Krus diha sa iyang Pasyon, ang Ginoo nagtawag kaninyo aron nga mamahimong kabahin sa iyang lawas. Ang ulo dili mamahimo nga mutubo nga wala ang uban parte sa lawas. Kay ang panaad sa Diyos panaad sa kahiusahan, nga mao kung unsa siya.

12, 1. Uban sa mga Simbahan sa Diyos nga ania uban kanako, ako nagapadayag sa akong pabati kaninyo gikan sa Smirne. Sila naghupay kanako sa bisan unsa nga butang sa unod ug sa espirito. 2. Ang akong mga kadena, nga akong nga ginadala alang kang Hesu Kristo diha sa akong paghangyo nga makab-ot ang Diyos, nagahangyo kaninyo nga kamo magpadayon sa inyong panaghiusa ug pagampo kauban ang matag-usa. Usa ka buluhaton sa matag-usa, hilabi na ang kaparian, nga sigurohon nga ang obispo anaay kalinaw sa huna-huna, alang sa kadungganan sa Amahan ug ni Hesu Kristo ug sa iyang mga Apostoles. 3. Ako nagahangyo kaninyo nga mamati kanako diha sa gugma, aron nga ako dili sa usa ka adlaw magasulat batok kaninyo. Ug pag-ampo kamo para kanako, kay diha sa kalooy sa Diyos nanginahanglan ako sa inyong gugma, aron nga itugyan kanako ang kapalaran nga akong gipangandoy, ug nga ako dili paghinginlan.

13, 1. Ang Smirne ug Efeso nagapadala kaninyo sa ilang gugma ug pagbati. Hinumdumi ninyo diha sa inyong mga pag-ampo ang Simbahan sa Siria, bisan ako dili takos nga pagaisipon nga nahilakip niini tungod kay ako man ang kinatapusan ug kinagamyan sa tanan. 2. Pagbinootan kamo diha ni Hesu Kristo. Ibutang ang inyong mga kaugalingon ubos sa inyong obispo sama nga kamo ubos sa balaod, ug maingon usab sa kaparian. Paghinigugmaay kamong tanan sa tibook nga kasingkasing. 3. Ang akong espiritu ihalad alang kaninyo dili lamang karon, apan usab sa adlaw nga ako magatindog atubangan sa Diyos. Sa karon ako anaa pa sa kapeligro, apan ang Amahan ni Hesu Kristo matinud-anon nga magasangon sa ako ug sa inyong mga pag-ampo. Unta nga kamo diha Kaniya mahikaplagan nga walay buling sa sala.