Sulat ngadto sa mga taga Smirna

Gikan kang Ignasyo, nailhan usab sa pangalan nga Teoporo, ngadto sa Simbahan sa Diyos Amahan ug sa atong pinalangga nga Hesu Kristo sa Smirna sa Asya, nga sa kalooy sinangonan sa tanan grasya sa Espiritu, gipuno sa pagtoo ug gugma, walay pagmakulang sa espirituhanong grasya, ug labaw sa tanan tagadala sa langitnon nga mga bahandi. Tanan nga kalipay alang kaninyo, diha sa kaputli sa espiritu ug diha sa pulong sa Diyos.

1, 1. Ako nagadayeg kang Hesu Kristo nga naghatag kaninyo niining maong kaalam. Nakita nako nga kamo dili matarug diha sa pagtoo sama nga lawas ug kalag nahilansang sa krus sa Ginoong Hesu Kristo, ug nakagamut sa gugma pinaagi sa Iyang dugo. Kamo puno sa malig-on nga kasegurohan mahitungod sa atong Ginoo, nagatoo nga Siya isip tawo kaliwat ni David, apan Anak sa Diyos diha sa Iyang Diyosnon nga kabubut-on ug gahum, matuod nga gipakatawo sa Birhen, gibunyagan ni Juan aron nga ang tanan nga hustisya mapahitabo, 2. ubos ni Ponsyo Pilato ug sa tetrarka nga si Herodes matuod nga gilansang sa Krus diha sa unod, bunga nga kanato naghatag og kinabuhi gikan sa Iyang balaan nga pagpasakit, aron nga pinaagi sa Iyang pagkabanhaw Siya mag-ugsok ug bandila alang sa tanang panahon alang sa pagtawag aron magatapok ang Iyang mga balaan ug magtotoo, hebreo man o hentil, diha sa usa ka lawas sa Iyang Simbahan.

2, 1. Sa pagkamatuod, niining tanan Siya nag-antus aron nga kita maluwas. Matuod gayud nga Siya nag-antus, sama nga matuod gayud nga gibanhaw niya ang Iyang kaugalingon. Ang Iyang Pasyon dili usa ka ilusyon, sama sa gipamatud-an sa mga tawo nga madudahon nga sa ilang mga kaugalingon dili tinuod. Ang kapalaran niining maong mga tawhana mapariha susama sa ilang gituohan kay sa umaabot sila mamahimong mga kalag nga walay mga lawas.

3, 1. Ako, sa akong kabahin, nasayud ug nagatoo nga Siya matuod nga anaa sa unod bisan pagkatapos sa Iyang pagkabanhaw. 2. Sa panahon nga Siya nagpakita kang Pedro ug sa iyang mga kauban, Siya miingon kaniya, ‘Hawid kamo kanako, hikap kamo kanako, ug makita ninyo ako dili usa ka espiritu nga walay lawas.’ Ug Siya ilang gihikap, ug diha diha dayun sila mitoo tungod kay ilang nahimamat ang kamatuoran sa Iyang unod ug dugo. Tungod niini wala silay kahadlok sa kamatayon, hinoon ilang nakita ilang kaugalingon isip ibabaw niini. 3. Tapos sa pagkabanhaw Siya mikaon ug miinom uban kanila samag usa ka usa sagad nga tawo, bisan pa man Siya ug ang Amahan diha sa espiritu nahiusa.

4, 1. Mga pinalangga, pasidan-an ko kamo bisan nasayud ako nga ang inyong panghuna-huna malig-on susama sa akoa. Bantayi ninyo ang inyong mga kaugalingon gikan niining mga halimaw nga adunay hulagway nga tawhanon. Dili lamang kinahanglan nga dili ninyo sila dawaton, apan kung mahimo ayaw kamo pakighimamat kanila. Pag-ampo lamang kamo alang kanila, kung dili man galing mahimo nga inyo silang bag-ohon, usa ka butang nga malisod kaayo. Si Hesu Kristo lamang, ang atong matuod nga kinabuhi, ang makabuhat niini. 2. Kon ang tanan nga gibuhat sa atong Ginoo ilusyon lamang, nan kining akong mga kadena ilusyon lamang usab. Alang sa unsa man diay ang akong paghatag sa akong kaugalingon aron nga mamatay pinaagi sa espada o sa kalayo o sa mabangis nga halimaw? Kung ako haduol sa espada, haduol ako sa Diyos. Taliwala sa mga halimaw, anaa ako taliwala sa Diyos, diha sa ngalan ni Hesu Kristo. Ako nga atubangon kining tanan aron nga ako makabahin sa Iyang kasakit, kay Siya, ang hingpit nga tawo, naghatag kanako sa kusog aron mabuhat kini.

5, 1. Apan, adunay uban nga sa ilang pagkabuta nagasalikway Kaniya, o nga sila gisalikway Niya, kay sila nakig-away dili alang sa kamatuoran mahitungod Niya apan sa ilang kamatayon. Sila wala makumbinse sa mga Propeta, ne makumbinse sa Balaod ni Moyses, ug wala gihapon karon pinaagi sa ebanghelyo, ne pinaagi sa pag-antus sa uban kanato. 2. Ug mahitungod kanato, sila nagahuna-huna sa susamang paagi. Unsa may maayo nga akong makuha kung adunay usa nga magadayeg kanako unya magapasipala sa akong Ginoo, dili nagatuo nga Siya matuod nga adunay lawas? Sa iyang pagsulti niini, siya nagasalikaway sa tanan nga mahitungod Kaniya, ug nga ang iyang lawas nga ginadala usa ka lawas nga patay. Wala ako maghuna-huna sa pagsulat sa ilang mga ngalan kay sila mga dili matuohon. Gusto gani nako nga wagtangon sila sa akoang panumduman samtang nga sila dili magbag-o ug motoo sa pagpasakit nga mao ang atong pagkabanhaw.

6, 1. Walay usa kaninyo nga malingla. Bisan gani ang mga binuhat nga langitnon, ang mga anghel sa kahimayaan, ang mga gahum nga makita ug dili makita, kung sila dili motoo sa dugo ni Krsito, sila pagahukman. Kinsa ang makasabot niini, tuguti nga makasabot. Ang hataas nga posisyon dili makapahimo sa usa nga magarbohon, tungod kay ang importante mao ang pagtoo ug ang gugma, niining duha wala nay mas labaw pa. 2. Tan-awa ninyo sila nga adunay lahi nga panghuna-huna mahitungod sa grasya ni Hesu Kristo nga miabot kanato, ug tan-awa kung unsa sila kasukwahi sa huna-huna sa Diyos. Wala silay pagtagad sa gugma, wala maghuna-huna sa balo ug ilo, wala alang sa mga gisakit, wala alang sa mga binilanggo, gigutom, ug giuhaw.

7, 1. Dili sila nagasalmot sa Eukaristiya ug sa mga pag-ampo tungod kay sila wala nagatuo nga ang Eukaristiya mao ang lawas sa atong Manluluwas nga si Hesu Kristo nga nag-antus alang sa alang sa atong mga sala, ug nga ang Amahan diha sa Iyang kaayo nagbanhaw Kaniya pag-usab. Busa, sila nga nagasalikway sa mga maayong gasa sa Diyos mangamatay sa ilang pagkamalalison. Mas maayo pa untana nga sila magabuhat sa paghagugma aron nga mabanhaw. Busa, angay nga magpalayo gikan nila ug nga dili makig-istorya kanila diha sa pribado o sa publiko, ug ato hinoon ibutang ang atong atensyon ngadto sa mga Profeta, labaw sa tanan, sa Ebanghelyo kung asa gipakita kanato ang Pasyon ug ang mahimayaon nga Pagkabanhaw. Likayi ang pagkabahin-bahin kay kini ang sinugdan sa tanan kadaut.

8, 1. Ang matag-usa kaninyo, sunod kamo sa inyong obsipo sa susamang pagkamasunoron ni Hesu Kristo sa Amahan. Pagmasunoron kamo sa mga kaparian sama nga sila ang mga apostoles. Ihatag sa inyong mga diyakono ang susamang pagtahod nga inyong ihatag sa mando sa Diyos. Walay usa nga magabuhat ug butang mahitungod sa Simbahan nga walay pagtugot sa obispo. Inyong pagaisipon isip matuod mao lamang ang Eukaristiya nga gisaulog sa obispo, ug ni bisan kinsa nga gitagaan sa pagtugot sa obispo. 2. Kung asa ang obispo, atoa didto ang katawhan, sama nga kung asa si Hesu Kristo, atoa didto ang Simbahang Katoliko. Dili ginatugot ang bunyag ne ang pagsaulog sa agape nga wala ang obispo. Apan ang butang nga gitugot sa obispo, gitugot usab sa Diyos. Sa maong paagi ang tanan ninyong ginabuhat angayan ug insakto.

9, 1. Gikan karon hangtud sa umaabot, ang maayo nga buhaton mubalik sa maayo nga panghuna-huna samtang aduna pay panahon nga magbasol sa sala ug mubalik sa Diyos. Kinahanglan lamang nga inyong ilhon ag Diyos ug ang obispo ug apil pud ang tanan, kay ang tawo nga nagpasigungog sa iyang obispo ginapasidunggan usab sa Diyos. Apan siya nga magabuhat ug butang nga wala masayri sa obispo nagaalagad sa demonyo. 2. Busa, ang akong grasya nagaawas diha sa inyong mga buhat, sama nga kamo niini angayan. Inyo ako nga gihupay sa bisan unsa nga paagi, ug hinaut nga si Hesu Kristo magahupay kaninyo sa ingon. Inyo ako nga gihigugma, maanaa man ako o mawala, hinaut nga ang Diyos magaganti kaninyo. Agwantaha ninyo ang tanan, ug sa katapusan inyo Siya nga makab-ot.

10, 1. Nagbuhat kamo ug maayo diha sa inyong pagdawat ni Pilone ug Reo Agatopodo isip mga diyakono ni Kristong Diyos, sila naguban kanako aron pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Sila usab nagapasalamat sa Diyos alang kaninyo, tungod kay inyo sila nga gihupay sa bisan unsa nga paagi. Siguro kamo nga niini walay mawala kaninyo. 2. Ang akong espiritu ug ang akong mga kadena, nga wala ninyo gitamay, halad nga mapaubsanon alang kaninyo. Ne si Hesu Kristo diha sa Iyang pagkamaunongon ikaulaw kamo.

11, 1. Ang inyong pag-ampo nakaabot ngadto sa Simbahan sa Antiokya sa Siria, kung asa ako migikan nga kinadenahan niining mga kadena nga bililhon sa Diyos, ug kung diin ako nagapadayag sa akong pabati sa tanan. Sa pagkatinuod, dili ako angayan isip kabahin niini nga Simbahan, ako nga kinaulahian sa tanan. Sa pagbuot sa Diyos, wala ako gihimo nga angayan pinaagi sa akong konsensya, apan pinaagi sa grasya sa Diyos nga akong ginaampo nga unta mahingpit nga ihatag kanako aron nga uban sa inyong mga pag-ampo ako makaabot ngadto sa Diyos. 2. Busa, aron nga ang inyong buhat mahimong hingpit dinhi sa yuta maingon man sa langit, matarong nga alang sa kahimayaan sa Diyos kamo magapili ug pinadala sa Diyos nga moadto sa Simbahan sa Siria aron pagpadayag sa inyong pabati kay sa karon sila nagkinabuhi na sa kalinaw, natukod na ug balik ang ilang kadaghanon, sila nagkinabuhi na ug balik isip usa ka lawas. 3. Alang kanako angayan nga magapadala ug sulat kanila pinaagi sa usa kninyo aron paguban kanila sa paghimaya sa Diyos alang sa kakalma nga Iyang gihatag kanila, ug usab nga sila nakaabot na sa pantalan uban sa inyong mga pag-ampo. Isip mga hingpit, paghuna-huna kamo og mga butang nga mahingpit. Sa pagkatinuod, kung naninguha kamo nga magbuhat ug matarong, ang Diyos andam nga maghatag kaninyo sa pamaagi.

12, 1. Ang mga kaigsoonan dinhi sa Troade nagapadala kaninyo sa ilang pabati sa paghigugma. Kining sulat miabot dinha kaninyo pinaagi sa mga kamot ni Burro nga inyong gipadala aron nga magauban kanako uban sa mga taga Efeso, inyong mga igsoon. Si Burro naghupay kanako ug dako. Hinaut nga ang uban mamahimo nga susama kaniya, siya nga sumbanan sa sagrado nga ministeryo, ug ang kaayo sa Diyos magaganti kaniya. 2. Ang akong pabati sa inyong obispo, angayan sa Diyos, ang tinahud nga kaparian, sa mga diyakono nga akong mga kauban nga magaalagad, ug sa tanan kaninyo sa ngalan ni Hesu Kristo, diha sa Iyang unod ug dugo, sa Pasyon ug Pagkabanhaw sa Iyang Lawas ug Iyang Espiritu, sa Diyosnon nga Panaghiusa, ug sa inyong panaghiusa usab. Ang grasya, kalooy, kalinaw, ug pailob maanaa kaninyo karon ug sa kanunay.

13, 1. Ang akong pabati sa mga banay sa akong mga igsoon nga adunay mga kapikas sa kinabuhi ug mga anak, ug sa mga birhen nga inyong ginatawag nga balo. Pagmalig-on kamo diha sa gahum sa Espiritu. Nagapadayg sa iyang pabati kaninyo si Filone nga anaa uban kanako. 2. Akong pabati sa banay ni Tabiya, ako nagaampo alang sa iyang matuohon ug mahigugmaon nga pagkamalugtanon sa kinabuhing yutan-on maingon man sa kinabuhing espirituhanon. Pabati alang kang Alse, pangalan nga pinalangga kanako, ug sa walay kaparis nga si Dapnus ug Euteknus, ug ang uban. Pagmalig-on kamo diha sa grasya sa Diyos.