Sulat ngadto sa mga taga-Roma

Gikan kang Ignasyo, gitawag usab sa pangalan nga Teoporo, ngadto kaniya nga nakadawat sa kalooy diha sa kabantog sa kataas-taasang Amahan, ug ni Hesu Kristo Iyang bugtong Anak; ngadto sa Simbahan ng pinalangga ug dinan-agan diha sa iyang gugma alang sa atong Ginoong Hesu Kristo pinaagi sa kabubut-on Niya nga nagabuot sa tanang butang; ngadto sa Simbahan nga nagapangulo sa rehiyon sa mga Romano, blilhon sa Diyos, takos alang sa pasidungog, bendisyon, pagdayeg, ug kalampusan; angayan sa kabalaan, bantogan sa gugma, nagasunod sa balaod ni Kristo, nagadala sa Pangalan sa Amahan.

Ang akong pabati, diha sa Ngalan ni Hesu Kristo nga Anak sa Amahan. Tanan nga hingpit nga kalipay diha ni Hesu Kristo atong Diyos, kaninyo nga sa lawas ug espiritu nahiusa diha sa Iyang mga sugo, sa tibuok nga kasig-kasing napuno sa grasya sa Diyos, ug nahinluan gikan sa matag-kahugawan.

1, 1. Gitubag ang akong pag-ampo nga untana ako maka-kita sa inyong komunidad nga puno sa deboto. Gani ang akong nadawat labaw pa kay sa akong gipangayo, kay karon ako mamahimo na nga makalaum nga makapadayag kaninyo sa akong pabati isip kinadenahan nga piniriso ni Heus Kristo kung ang Iyang pagbuot magatugot nga akong maabot ang katapusan sa akong paglawig. 2. Sa pagkatinuod, sayun lang pagadal-on ang mga butang sa sugod, kung ako naay grasya nga makab-ot nga walay babag ang akong kabilin. Apan ako nahadlok nga ang inyong gugma alang kanako mamahimo nga makadaut alang kanako, tungod kay masayun lang kaninyo pagbuhat sa inyong gusto buhaton, apan alang kanako lisod makaabot sa Diyos kung dili ako ninyo luwason pinaagi sa inyong pag-ampo.

2, 1. Dili nako gusto nga kamo magdayeg sa mga tawo, apan sa Diyos, sama sa inyo na nga ginabuhat. Dili na ako maka-angkon ug mas maayo pa niini nga higayon nga maabot ang Diyos, ni kamo sa inyong kabahin, kung kamo magpabilin nga maghilom, dili na maka-buhat ug masnindot pa nga sinulat. Tungod kay kung kamo mag-pabilin nga maghilom mahitungod kanako, mamahimo ako nga masabtan isip pamulong sa Diyos, apan kung ang inyong pagbati mabalaka lamang sa akong kalibutanong kinabuhi, mamahimo lamang ako nga walay kahulogan nga tiyabaw. 2. Kini lamang ang akong hangyo kaninyo: itugot nga ako mamahimong sakripisyo nga i-halad alang sa Diyos, samtang nga anaa pay altar nga andam alang kanako. Unya mamahimo na nga kamo maga-alirong niini ug maga-kanta ug alawiton sa pagdayeg diha ni Hesu Kristo alang sa Amahan sa iyang pagtugot nga ang obispo sa Siria, gitawag gikan sa ginsakopan sa kasidlakan, naka-abot sa kayutaan sa kasadpan. Pagkamaayo gayud nga musalop gikan sa kalibutan padulong sa Diyos aron nga musubang pag-usab diha Kaniya.

3, 1. Dili ninyo kinaiya nga maibog sa kalampusan sa lain, hinoon, kamo nahimong tinubdan sa pagtulon-an alang sa uban. Ang akong pangandoy nga inyong pagakuptan ang inyong gitudlo. 2. Ako nagahangyo kaninyo nga inyong pangayoon alang kanako ang kusog sa sulod ug sa gawas aron nga dili lang ako magasulti, apan maga-pangandoy, aron nga dili lang ako magakumpisal isip kristiyano diha sa pulong, apan mahikaplagan nga matuod nga kristiyano. Kung ugaling ako nahikaplagan nga mao, mamahimo usab ako nga tawagon nga magtotoo ug mamahimo nga matuod nga magtotoo sa panahon nga dili na ako makita sa kalibutan. 3. Kay ang maayo wala nagapuyo diha sa kung unsa ang makita sa atong mga mata. Ang kamatooran nga si Hesu Kristo anaa na karon uban sa Amahan mao ang hinungdan ngano nga Siya ato nga mas tataw nga mabati. Kay ang atong buluhaton dili ang pagistorya nga maka-dani, apan buhat nga mabantog, sa panahon nga ang kalibutan magakalagot ninii.

4, 1. Ako magasulat sa tanan nga mga Simbahan ug nga magasibya nga ako mamatay diha sa akong kagustohan alang sa Diyos, kung dili ako ninyo pagababagan. Gihangyo ko kamo nga dili maghimo kanako og dili mahigayonon nga kaayo. Pasagdi ako nga mamahimo nga kalan-on sa mga halimaw kay sila ang magahatag kanako sa dalan ngadto sa Diyos. Ako usa ka uhay sa Diyos, ginaling sa mga ngipon sa leon aron nga mamahimo nga puro nga tinapay alang kang Kristo. 2. Mas maayo pa nga inyong danihon ang mga halimaw aron nga sila mamahimo nga lubnganan nako. Ayaw itugot nga anaay mabilin nga gamay sa akong unod aron nga dili ako mamahimo nga palas-anon sa laing tawo human ako matulog. Kung walay mahibilin sa akong unod nga makita sa kalibutan, ako mamahimo nga matuod nga sumusunod ni Hesu Kristo. Busa pag-ampo kamo Kaniya alang kanako, aron nga pinaagi kanila ako mamahimo nga sakripisyo ngadto sa Diyos. 3. Apan wala ako nagamando kaninyo sama nga ako usa ka Pedro o kaha usa ka Pablo. Sila mga Apostoles, ug ako usa ka kinondina nga kriminal. Sila mga tawo nga gawas-non, ug ako usa pa ka ulipon (bisan nga kung ako maga-antos, si Hesu Kristo magahatag kanako sa akong kagawasan, ug nga diha Kaniya ako mabanhaw pag-usab isip usa ka gawasnon nga tawo). Sa pagkakaron, kining mga kadina nagatudlo kanako nga dili mangandoy ug butang nga kalibutanon.

5, 1. Gikan sa Siria hangtod sa Roma ako makigbatok kontra sa mga halimaw, sa yuta ug sa dagat, gabii ug adlaw, nakakadena ngadto sa napulo ka leopardo (napulo ka sundalo). Sila mas mahimong mabangis bisan ug pagadalitan sa kaayo. Sa ilang pagpasipala ako mamahimong mas sumusunod, apan dili tungod niini ako napalingkawas sa sala. 2. Ako nagapaabot sa matuod nga mga leon nga giandam alang kanako! Ang akong pag-ampo nga ako silang mahikaplagan sa madali. Ako sila nga danihon aron nga ila akong lamunon dayun, dili pareho sa uban nga nangahadlok nga mohikap kanila. Ug kung sila magaduha-duha, mag-gamit ako og kusog kanila. Pasayloa ako ninyo, apan ako nasayud kung unsa ang maayo alang kanako. Kini ang unang ang-ang sa akong pagkasumusunod. Ug walay gahum, makita o dili makita, sa kalagot magababag kanako padulong kang Hesu Kristo. Kalayo, krus, pakig-away sa halimaw, pagbali-bali sa mga bukog, pag-gisi sa parte sa lawas, paggutad-gutad sa tibook lawas, untana ang mga makahahadlok nga pagpasakit sa demonio moabot kanako, aron nga ako nga madaug ang dalan ngadto kang Hesu Kristo!

6, 1. Ang tanang kautlanan sa yuta, tanan nga gingharian sa kalibutan, wala koy makuha nga maayo kanila. Maayo nga mamatay diha ni Hesu Kristo kaysa maghari hangtud sa utlanan sa kalibutan. Ako nangita kaniya nga namatay alang kanato, ako nangandoy kaniya nga nabanhaw alang kanato. Ang kasakit sa pagkatawo nagkaduol na kanako. 2. Pasayloa ako ninyo mga igsoon: ayaw ako babagi nga mabuhi, ayaw ninyo ako itago gikan sa kinabuhi, ayaw kamo pangandoy nga ako matawo nga walay hinungdan. Adunay usa dinhi nga nangandoy lamang nga maiya sa Diyos. Ayaw siya kabiga sa mga butang kalibtanon. Tugoti ako ninyo nga makab-ot ang kahayag nga putli ug walay tatsa, kay diha lamang sa akong pagkab-ot niini nga ako mamahimong matuod nga tawo. 3. Tugoti ako nga sundugon ang Pasyon sa akong Diyos. Kung adunay usa kaninyo nga ana ang Diyos sa kinahiladman, tugoti nga siya makasabot sa akong pangandoy, ug mobati alang kanako, kay iyang mahibal-an ang kusog mga nagadominar kanako.

7, 1. Ang prinsipe niining kalibutana gusto nga ako gutad-gutaron ug gubaon ang akong paninguha alang sa Diyos. Busa, walay usa kaninyo nga magtabang kaniya, ug modapig hinoon kanako, ug sa ingon modapig sa Diyos. Ayaw kamo paghisgot mahitungod kang Hesu Kristo samtang kamo nangandoy sa kalibutan. 2. Ayaw papanimuy-a diha kaninyo ang kaibog. Bisan nga ako mo-anha kaninyo ug magahangyo, ayaw kamo paminaw sa ako, sunda hinoon ang tanan nga ania niining sulata. Dinhi ug karon, sa akong pagsulat dinhi sa kapuno sa kinabuhi, ako nagapangandoy sa kamatayon. Ang akong tawhanon nga mga kagustohan gilansang na sa krus ug kanako wala nay kalayo nga kalibutanon. Hinoon, buhi nga tubig nagaistorya nganhi kanako, nagahung-hong: Dali nganhi sa Amahan. 3. Dili makapalipay kanako ang kalan-on nga madugta, ne ang kalingawan niining kinabuhia. Nangandoy ako sa tinapay sa Diyos, nga mao ang unod ni Hesu Kristo, kaliwat ni David, ug naninguha ako sa iyang dugo isip ilimnon, nga mao ang gugma nga walay pagkadugta.

8, 1. Dili nako mangandoy pa nga magkinabuhi susama sa mga tawo. Ug ang akong pangandoy matinuod kung kini inyo nga pagapangandoyon. Himoa kini nga inyong pangandoy aron nga kamo pangandoyon usab niini. 2. Ako magahangyo kaninyo pinaagi sa pipila lamang ka pulong, tuo kamo kanako. Si Hesu Kristo mismo maghimo nga tataw diha kaninyo nga ako nagasulti sa kamatuoran. Siya ang matinud-anon nga baba pinaagi kang kinsa ang Amahan nagasulti sa pagkamatuod. 3. Pag-ampo kamo alang kanako nga akong makab-ot ang akong pangandoy. Wala ako nagasulat kaninyo isip usa ka tawo, apan ako nagapadayag sa huna-huna sa Diyos. Kung ako mag-antos, kanako inyong gipakita ang inyong maayong kabubut-on. Kung ako isalikway, kanako inyong gipakita ang inyong kaligut-got.

9, 1. Sa inyong pag-ampo, hinumdumi ninyo ang Simbahan sa Siria nga karon ang Diyos mao ang magbalantay isip puli kanako. Si Hesu Kristo lamang ang iyahang Obispo, Siya ug ang inyong gugma. 2. Ako puno sa kaulaw nga gitawag nga usa sa iyahang mga ginsakupan. Wala akoy katungod niining maong pangalana tungod kay ako man ang pinaka-ubos sa tanan, natawo dili sa sakto nga panahon. Kung ako makaabot sa Diyos, diha sa Iyang kalooy, mamahimo ako nga usa ka tawo. 3. Ang akong kalag nagapadayag sa pabati kaninyo. Ug nagapadayag usab sa ilang pabati ang mga Simbahan nga nagdawat kanako sa ngalan ni Hesu Kristo, dili lamang isip usa ka maglalawig. Gani, bisan ang mga Simbahan nga wala nahiapil sa akong rota mianhi kanako ug giubanan ako gikan sa usa ka lungsod ngadto sa sunod.

10, 1. Kining maong sulat miabot kaninyo gikan sa Smirna, pinaagi sa mga maayong kamot sa mga tawo sa Efeso. Si Krosus, akong pinalangga, anaa usab dinhi uban sa pipila. 2. Nagatoo ako nga kamo nasultian na mahitungod sa pipila ka mga tawo nga nahiuna na kanako og adto gikan sa Siria ngadto sa Roma alang sa kahimayaan sa Diyos. Ingna sila nga haduol na ako. Sila tanan angayan sa Diyos ug kaninyo. Busa angayan lamang nga inyo silang pagahupayon sa bisan unsa nga paagi. 3. Ako nagasulat niini sa ika baynti-kwatro nga adlaw sa Agosto. Pagpabilin kamo nga malig-on hangtod sa katapusan diha sa pailob ni Hesu Kristo.