Sulat ngadto sa mga taga Efeso

Gikan kang Ignasyo, nailhan usab isip Teoporo, ngadto sa malipayon nga simbahan sa Efeso sa Asia, benendisyonan ug kabantog sa Diyos Amahan, gikan sa sinugdan sa panahon gipili alang sa himaya nga walay katapusan ug paglubad, nahiusa ug gipili diha sa matuod nga Pasyon pinaagi sa kabubut-on sa Amahan ug ni Hesu Kristo atong Diyos, kaninyo akong panghinaut og hingpit nga kalipay diha ni Hesu Kristo.

1,1. Ang inyong pagbisita kanako usa ka maayong butang nga wala nako gidahum. Ang ka-init sa pagpangga nga gipadayag sa inyong pangalan, inyoha kana diha sa kinaiyahan ug pinaagi sa inyong pagtoo ug gugma sa atong manluluwas nga si Hesu Kristo. Kamo, diha sa inyong pagsunod sa ehemplo sa atong Diyos, gina-buhi sa iyang dugo, inyong napuy-an diha sa kahingpit ang pag-inigsoonay. 2. Kamo puno sa kagustohan nga mobisita kanako pag-kadungog ninyo nga ako galawig gikan sa Siria isip usa ka piniriso alang sa Pangalan ug sa Pag-laum nga atong gina-ambitan; pinaagi sa inyong pag-ampo, masaligon nga malahutayon nga atubangon ang dakong halimaw didto sa Roma ug mamahimong matuod nga sumusunod sa atong Ginoo. Sa ngalan sa Diyos, akong nadawat ang inyong dakbalangay diha sa persona sa inyong obispo nga si Onesimo, usa ka tawo sa gugma. Ako nagahangyo kaninyo nga inyo siya nga higugmaon diha sa matuod nga spirito ni Hesu Kristo, ug nga ang tagsa-tagsa kaninyo mamahimo nga sama kaniya. Pagdayeg Kaniya nga naghatag kaninyo sa grasya nga makabaton sa maong obispo.

2, 1. Karon, mahitungod kang Buro nga akong kauban nga alagad, nga gihimo sa Diyos nga inyong diyakono ug benendisyonan sa kanunay. Kaninyo nagahangyo ako nga siya magpabilin dinhi uban kanako. Kini maghatag ug kadungganan kaninyo ug sa inyong obispo. Ug usab kang Croco nga takos sa Diyos ug kaninyo, ug nga ako nga gidawat isip sumbanan sa inyong paghigugma, siya sa daghan nga pamaagi maghuhupay kanako. Hinaut pa unta nga ang Amahan ni Hesu Kristo maghupay kaniya uban nila ni Onesimo, Buro, Eyoplo, ug Fronto. Diha kanila nakita ko kamo diha sa gugma. 2. Hinaut nga kamo sa kanunay mamahimong kalipay kanako, kung ako angayan niini. Busa, angay lamang nga dayegon sa bisan unsa nga pamaagi si Hesu Kristo nga nag-tuboy kaninyo sa kahimayaan, aron nga sa tanan butang mabalaan kamo nga nahiusa sa usa ka pagsunod, ubos sa pagmando sa obispo ug kaparian.

3,1. Dili ako mag-mando kaninyo nga isip usa ka gamhanan. Bisan pa man nga ako piniriso tungod sa Iyang ngalan, wala ko pa nakab-ot ang kahingpitan diha ni Hesu Kristo. Sa pagkatinuod, karon ako nag sugod pa sa pagka-sumusonod, ug ako naga-istorya kaninyo isip kauban nga sumusonod. Sa pagka-tinuod, kamo ang angay nga magtudlo kanako diha sa pagtoo, pagbadlong, pasensya, ug pagka-mapailubon. 2. Pero tungod kay ang paghigugma dili magtugot kanako nga mag-hilom mahitungod kaninyo, dasigon ko kamo nga magpadayon sa pagpaningkamot nga mahiusa diha sa huna-huna sa Diyos. Sa pagkatinuod, si Hesu Kristo, kinabuhi nato, mao ang huna-huna sa Amahan, sama nga ang mga obispo nga gisabwag sa tibuok kalibutan nagpadayag sa huna-huna ni Hesu Kristo.

4, 1. Busa angay gayud nga ang inyong mga lihok nahiuyon sa huna-huna sa obispo. Kini mao ang ginabuhat sa inyong kaparian nga angayan sa Diyos. Sila nahiuyon sa obispo susama sa kudlas sa usa ka alpa. Tungod niini ang ilang panag-hiusa sa huna-huna ug pag-bati nahimong usa ka awit sa pagdayeg alang kang Hesu Kristo. 2. Ang matag usa kaninyo mahilakip unta niining maong koro, aron nga nahiusa sa pagbati, diha sa paningog sa Diyos, kamo maga-awit alang sa Amahan diha sa usa ka tingog pinaagi kang Hesu Kristo, aron nga Siya kaninyo maka-dungog ug maka-ila pinaagi sa inyong mga maayong buhat nga kamo nahilakip sa Lawas sa Iyang Anak. Kinahanglan nga kamo sa kanunay nagkahiusa, aron nga sa kanunay kamo mahiusa sa Diyos.

5, 1. Ako mismo sa hamubo nga panahon nahimong suod sa inyong obispo, usa ka kasuod nga espirituhanon ug dili tawhanon. Labaw na kamo nga bulahan kay kamo halawom nga nahiusa kaniya susama nga ang Simbahan nahiusa kang Hesu Kristo, ug nga si Hesu Kristo nahiusa sa Amahan tungod kay ang tanan butang nahiusa. 2. Hinaut nga walay usa nga malingla: si kinsa nga ihibulag ang iyang kaugalingon sa altar, nag hikaw sa iyang kaugalingon sa tinapay sa Diyos. Kung gamhanan ang pag-ampo sa usa o duha ka tawo, labaw na ka gamhanan ang pag-ampo sa obispo uban sa tibook nga Simbahan! Busa kinsa kadto nga magpahibulag sa iyang kaugalingon gikan sa panag-hiusa, nag akusar sa iyang kaugalingon isip mapahitas-on. Nahisulat nga ang Diyos batok sa mapahitas-on, busa maninguha kita nga dili mosukol batok sa obispo, aron nga mamahimong buotan nga alagad sa Diyos.

6, 1. Kung ang obispo makita nga siya kabalo mo pugong sa iyang dila, samot nga angay siya nga tahuron. Kung ang usa ka tawo ipadala sa tag-iya sa balay aron pagdala og dumala sa panimalay, kinahangalan nga ato siya nga dawaton sama sa atong pagdawat sa nagpadala kaniya. Busa, tataw gayud nga angay tahuron ang obispo isip ang Ginoo mismo. 2. Busa, si Onesimo nagadayeg sa inyong insakto ug makidiyos nga kinaiya mahitungod niining butanga. Naghisgot siya kanako nga ang kamatuoran ang giya nga prinsipyo sa inyong kinabuhi, ug nga ang sayop nga doktrina wala nagapuyo diha sa inyong taliwala, ug nga kung anaay usa nga maghisgot ug butang nga sukwahi sa kamatuoran mahitungod kang Hesu Kristo dili ninyo paminawan.

7, 1. Adunay uban gapanglingla nga gadala sa pangalan nga kristyano, gabuhat ug mga buluhaton nga dili takos atubangan sa Diyos. Kinahanglan nga kamo magpalayo gikan niining mga tawhana susama nga kamo mgapalayo gikan sa mga mabangis nga hayop. Sila mga iro nga sa hilom mo kalit ug paak kang kinsa nga dili makabantay. Kinahanglan nga kamo sa kanunay mag-matngon kay ang ilang paak dili sayon nga pagaalimon. 2. Aduna lamang usa ka mananambal, lawason ug espirituhanon, dili hinimo apan gipanamkon, Diyos diha sa unod, matuod nga kinabuhi diha sa kamatayon, gipanamkon ni Maria ug gikan sa Diyos, dili ubos sa kasakit apan nagpakasakit, si Hesu Kristo atong Ginoo.

8, 1. Busa, ayaw itugot nga anaay usa nga maglingla kaninyo, sama nga kamo isip nahisakop sa Diyos wala malingla. Samtang nga taliwala kaninyo walay pananglalis nga sa inyo magbutang sa kadaot, ang inyong pagkinabuhi nahisubay sa pagbuot sa Diyos. Akong ihalad ang akong kaugalingon isip sakripisyo alang kaninyo mga taga-Efeso, Simbahan nga sa katuigan ginasaulog. 2. Ang mga tawo sa unod dili makahimo ug mga butang nga iya sa espiritu, ug ang mga tawo sa espiritu dili makabuhat ug mga butang nga iya sa unod, sama nga ang dili matuohon dili makabuhat ug mga butang nga angay sa matuohon, ug ang matuohon dili makabuhat ug mga butang nga angay sa dili matuohon. Apan ang inyong mga buhat diha sa unod mga buhat nga espirituhanon tungod kay kamo nagalihok diha kang Hesu Kristo.

9, 1. Akong nadunggan nga adunay mga taga-laing dapit nga mianha kaninyo nagdala ug pagtulon-an nga makadaut. Apan kamo wala mitugot nga ang binhi niining makadaut nga pagtulon-an mahitanom diha sa inyong taliwala, nagtabon sa inyong mga dunggan ug wala naminaw sa binhi nga ilang gipugas. Nagpakabungol kamo samag mga bato: oo, mg abato sa templo sa Amahan, mga bato nga giandam alang sa pagtukod sa Diyos Amahan, mga bato nga giisa pinaagi sa Krus ni Hesus uban sa Espiritu Santo isip pisi. Ang inyong pagtuo nag-isa kaninyo ngadto sa Diyos, diha sa dalan sa paghigugma. 2. Busa, kamo tanan magkasagabay diha sa maong paglawig, magdadala sa Diyos ug magdadala sa templo, magdadala ni Kristo, magdadala sa mga butang nga balaan, binistihan sa tanan nga kasugoan ni Hesu Kristo. Ako magmaya uban kaninyo, tungod kay pinaagi niining maong sulat ako nga malantaw ang akong kaugalingon isip usa kaninyo ug ako magmaya diha kaninyo tungod sa inyong paghigugma dili sa lain pang butang apan sa Diyos lamang.

10, 1. Alang sa uban nga mga tawo, pag-ampo kamo alang kanila sa walay hunong, kita sa kanunay makalaum nga diha sa pagbasol sa kasalanan makaplagan nila ang Diyos. Busa, itugot nga sila makakat-on diha sa inyong mga buhat. 2. Atubangan sa ilang kamanggiawayon, kamo malumo, atubangan sa ilang kahakog sa gahum, kamo mapaubsanon, atubangan sa ilang pagpanunglo, kamo makigbatok diha sa pag-ampo. Diha sa ilang pagkamasalaypon, pabilin kamo nga malig-on sa pagtoo, diha sa ilang pagpanghasi kamo pabilin sa pagkamalumo ug dili mosundog kanila. 3. Diha sa pagkamaayo atong ipakita nga kita ilang mga igsoon, ug maninguha kita nga mamahimong sumusunod sa Ginoo. Kinsa ang labaw nga nagantos sa inhustisya? Kinsa ang nag-antos sa kawad-on? Kinsa ang wala gitagaan ug bili? Hinaut nga dili mahikaplagan diha sa inyong taliwala ang sagbot sa demonyo, ug nga kamo diha sa kaputli ug kamapugnganon diha sa unod ug sa espiritu magpabilin kang Hesu Kristo.

11, 1. Haduol na ang katapusan sa tanan butang. Sugod karon ato nga pagadalhon ang atong mga kaugalingon diha sa pagkamapaubsanon, ug diha sa kahadlok nga ang pailob sa Diyos maghusga batok kanato. Ato nga kahadlokan ang iyang kasuko, o ato nga higugmaon ang iyang grasya: naa ra niining duha, ang kinabuhi nga matuod mahikaplagan lamang diha sa pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. 2. Walay butang nga gawas kaniya nga adunay bili alang kaninyo, diha kaniya, bisan kining akong mga kadena, alang kanako susama sa usa ka kulentas nga perlas, ug niini ako malaumon nga motindog pag-usab diha sa panabang sa inyong mga pag-ampo. Hinaut nga anaa kanunay alang kanako diha sa inyong mga pag-ampo, aron nga ako usab adunay lugar taliwala sa mga tawo sa Efeso, mga Kristyanos nga diha sa gahum ni Hesu Krsito sa kanunay nahiusa diha sa mga apostoles.

12, 1. Kahibalo ko kinsa ako ug kinsa kamo nga akong gipadalhan niining maong sulat. Ako mao ang kondenado, kamo ang mga pinasaylo. Ako anaa sa kadaut, kamo ang naa sa kasegurohan. 2. Kamo mao ang dalan padulong sa presensiya sa Diyos. Kaninyo gipaila ang mga misteryo susama sa santos ug inila nga si Paolo (hinaut nga sa panahon nga ako moatubang na sa Diyos, ako makit-an nga nagsunod sa iyang mga lakang) kinsa nga diha ni Hesu Kristo, naghinumdom kanunay kaninyo diha sa iyang mga sulat.

13, 1. Paningkamot kamo nga magkatigum kanunay aron pagpasalamat ug paghimaya sa Diyos. Kung kamo kanunay nga magatapok ang gahum ni Satanas mahagba, ug diha sa inyong nagkahiusa nga pagtoo ang iyang kadautan maggun-ob. 2. Wala nay labaw pa kaysa kalinaw kung asa ang espirituhanon o ang kalibutanon nga kagubot gipangwala.

14, 1. Diha sa inyong pagtoo ug paghigugma kang Hesu Kristo, walay usa niining mga butanga nga sa inyo dili mamahimong tataw; ang kinabuhi magsugod sa duha ka matang. Ang pagtoo ang sinudan, ang gugma nag katapusan; ug ang panaghiusa sa duha mao ang Diyos, ang uban butang nga magdala ngadto sa kahingpitan sa kalag magasunod niining duha. 2. Walay usa nga magpadayag sa iyang pagtoo makasala, sama nga walay usa nga adunay paghigugma makabati ug kalagot. Sama nga ang usa ka kahoy mailhan pinaagi sa iyang bunga, sila nga nagpadayag nga iya ni Kristo mailhan pinaagi sa ilang mga buhat, tungod kay kiniing atong buluhaton dili man lamang mahitungod sa pagpadayag, apan mahitugnod sa pagtoo nga makita sa buhat ug malungtaron.

15, 1. Mas maayo nga magpabilin nga mahilom ug magkinabuhi, kaysa magistorya apan wala magkinabuhi. Maanindot nga magtudlo kung ang magtutudlo gabuhat sa iyang gitudlo. Busa, usa lamang ang Magtutudlo nga nagasulti ug nagabuhat, ug ang mga butang nga iyang gibuhat diha sa kahilom bililhon alang sa Amahan. 2. Kinsa ang matuod nga nagabaton sa pulong ni Hesus makasabot sa Iyang kahilom, ug busa makakab-ot sa espirituhanong kahamtong, ug ang iyang pag-istorya adunay kusog susama sa usa kabuhat, ug ang iyang kahilom magbaton ug kahulogan sama sa usa ka pulong. Walay butang nga matago gikan sa Ginoo; bisan ang atong mga tinaguang panghunahuna mahibaw-an Niya. 3. Busa ang tanan nato nga pagabuhaton, ato nga buhaton sama nga siya nagapuyo sulod kanato, kita sama nga iyang mga templo ug Siya atong Diyos dinhi kanato. Kining butanga matuod, ug mamahimong tataw sa atong mga mata kung kita matuod nga maghigugma kaniya.

16, 1. Unta kita magkasinabtanay niining butanga, akong mga igsoon. Walay tawo nga mag-guba ug banay maka-angkon ug bahin sa gingharian sa Diyos. 2. Kung siya nga nag-buhat niini nga kadautan gisilutan sa kamatayon, samot na siya nga pinaagi sa dautan nga pagtulon-an nag-guba sa pagtoo ngadto sa Diyos, pagtoo nga gipakamatyan ni Hesus sa Krus. Kanang tawhana ug siya nga maminaw kaniya angay nga ilabay sa nagdilaab nga kalayo.

17, 1. Alang niini gidawat sa Ginoo ang lana nga gidihog diha sa iyang ulo aron paghatag ug kinabuhing walay katapusan sa Iyang Simbahan. Busa ayaw ninyo itugot nga kamo pagadihugan sa baho nga lana sa pagtulon-an nga iya sa prinsipe niining kalibutana, o nga kamo iya nga dagiton ug ipalayo sa kinabuhi nga nagahulat alang kaninyo. 2. Ngano man nga dili man kita mamahimong maalamon nga modawat sa kaalam sa Diyos nga gihatag nganhi kanako pinaagi ni Hesu Kristo? Ngano man nga kita mangamatay diha sa atong kabugo, diha sa atong dili pag-ila sa gasa nga gihatag kanato sa Ginoo?

18, 1. Ang akong espiritu biktima sa krus, ang krus nga usa ka iskandalo alang kanila nga wala motoo, apan alang kanato kaluwasan ug kinabuhi nga walay katapusan. Asa na man ang maalam nga tawo? Asa naman ang maayo nga maglalantugi? Asa na man ang kahambog nila nga gitawag nga mga utokan? 2. Pinasubay sa diyosnon nga plano, si Hesu Kristo atong Diyos gipanamkon ni Maria, kaliwat ni David ug sa Espiritu Santo. Siya gipanganak ug gibunyagan, aron nga pinaagi sa Iyang pagpasakit, iya nga mabalaan ang tubig.

19, 1. Ang pagkabirhen ni Maria nakatago gikan sa prinsepe niining kalibutana. Nakatago usab ang iyang panghimugso, mao usab ang kamatayon sa Ginoo. Mao kini ang tulo ka mabanha nga misteryo nga nahitabo diha sa kahilom sa Diyos. 2. Naunsa man nga nahibaluan kini sa kalibutan? Sa Kalangitan adunay usa ka bitoon nga mahayag nga nagsiga, mas mahayag kaysa uban. Walay pulong nga takos nga makahulagway sa iyang kadan-ag, ug ang iyang kalahi nakapakurat sa mga tawo. Ang uban nga mga bitoon uban sa adlaw ug bulan nagpalibot kaniya, apan ang iyang kahayag milabaw sa tanan. 3. Dako kaayo ang katingala; asa man kining bag-o nga dili sagad nagagikan? Bisan asa ang matag mahika nangagun-ob, ang pangmino nangaguba, ug ang mga too-too nangawagtang. Ang karaan nga imperyo natapos, kay ang Diyos karon nagpakita sama ug tawo aron pagdala og bag-o nga plano, kinabuhi nga walay katapusan. Ang tanan butang natay-og diha sa pagpangandam alang sa pagkagun-ob sa kamatayon.

20, 1. Kung si Hesu Kristo diha sa pagtubag sa inyong mga pag-ampo maghimo kanako nga takos sa grasya ug kung mao kini ang pagbuot sa Diyos, nanghinaut ako nga padlahan kamo og ikaduha nga sulat diin ako magpadayon sa paghisgot kaninyo mahitungod sa disenyo sa Diyos alang sa Bag-o nga Tawo, si Hesu Kristo, mahitungod sa iyang pagtoo, gugma, pasyon ug pagkabanhaw. 2. Labaw sa tanan kung ang Ginoo magpadayag kanako nga ang matag usa kaninyo ug kamo tanan sa kinatibok-an nagkahiusa, (diha sa grasya nga nagagikan sa iyang ngalan, diha sa usa ka pagtoo ug diha ni Hesu Kristo nga kaliwat ni David, anak sa tawo ug anak sa Diyos) sa pagsunod sa mando sa inyong obispo ug sa mga kaparian uban sa mauyonon nga panghunahuna ug paginambitay sa pagbahin-bahin sa tinapay nga mao ang tambal sa kawalay kamatayon, ug ang tambal nga pinaagi niini ato nga malikayan ang kamatayon ug kita magkinabuhi diha ni Hesu Kristo sa walay katapusan.

21, 1. Akong ihalad ang akong kinabuhi alang kaninyo ug alang kanila nga alang sa kadayganan sa Diyos inyo nga gipadala nganhi sa Smirne diin ako nagasulat niining maong mensahe. Naa niining maong sulat ang akong pagpasalamat ngadto sa Diyos ug ang akong gugma alang kang Policarpio ug kaninyo. 2. Hinumdumi ako sama nga si Hesu Kristo nagahinumdum kaninyo. Pag-ampo kamo alang sa simbahan sa Siria, gikan niining lugara sila nagadala kanako nga kinadinahan padulong sa Roma. Ako ang pinakaubos sa mga magtotoo dinhi, apan ako gihimo nga takos aron makaangkon sa kahimayaan sa Diyos. Manamilit ako kaninyo, diha sa Diyos Amahan ug ni Hesu Kristo nga mao ang paglaum natong tanan.