Sulat ngadto kang Polikarpo

Gikan kang Ignasyo, gitawag usab sa pangalan nga Teoporo, ngadto kang Polikarpo obispo sa Simbahan sa Smirna, o kaniya nga kang kinsa ang Diyos Amahan ug ang Ginoong Hesu Kristo mao ang obispo, kaniya ang akong madaghan nga pabati.

1, 1. Sa akong pagkasayud mahitungod sa imong pagkadiyosnon nga natukod ibabaw sa usa ka bato nga dili matarog, ako napuno sa pagmaya tungod kay ako gihimo nga makakita sa imong balaan nga panagway; hinaut nga niini ang Diyos maghatag kanako og kalipay. 2. Ako kanimo naga-awhag diha sa grasya, niini ikaw binistihan, sa pagpadayon sa imong paglawig ug pag-awhag sa tanan ngadto sa kaluwasan. Ipakita imong kaugalingon nga angayan sa imong ministeryo sa pagka-obispo pinaagi sa pagka-maapingon sa pagbuhat sa mga material ug espirituahanong buluhaton sa imong ministeryo. Tagai og dako nga pagtagad ang kahiusahan, niini walay mas molabaw pa. Agakaya ang tanan sama nga ang Ginoo naga-alalay kanimo. Pagpailob alang sa tanan diha sa gugma sama sa imo na nga ginabuhat. 3. Pag-ampo sa walay paghunong, pangayo og kaalam nga labaw pa sa kanang anaa kanimo. Pagmabantayon ug pagmatngon diha sa espiritu. Pakigsulti kang bisan kinsa susama sa pamaagi sa Diyos. Abagaha ang kasakit sa uban sama sa pagabuhaton sa usa ka mandadaug nga manlalaro ni Kristo. Mas mabug-at ang kahago, mas dako ang ganti.

2, 1. Walay maayo nga imong makuha kung ang imong pagbati imong ipadayag ngadto lamang sa mga maayo nimo nga tinon-an; hinoon dad-a ngadto sa kahapsay ang mga badlongon pinaagi sa kaaghop. Walay usa nga maga-alim sa matag-samad gamit ang usa lamang ka tambal. Atong tambalan ang gamay nga kasakit pinaagi sa pinabukalan nga halaman. 2. Sa matag-butang pagmabantayon sa lihok sama sa usa ka serpente, ug mayano sama sa salampati. Ang hinongdan nga ikaw gitagaan ug lawas ug kalag mao nga aron ikaw mamahimong takos sa pakigatubang sa mga butang nga imong makita. Pagampo nga kanimo ipakita ang mga butang nga dili makita aron ikaw dili magkulang sa bisan unsa ug nga maimo ang ka-abonda sa grasya. 3. Sa panahon nga susama sa karon, kinahanglan nga ikaw magpaingon sa Diyos, sama nga ang mga maglalawig nagatawag sa hangin ug sila nga anaa taliwala sa usa ka bagyo naninguha sa pantalan. Pagmahugot sa imong kaugalingon samag usa ka manlalaro sa Diyos. Ang ganti, sama sa imong nahibaw-an, mao ang kawalay kamatayon ug kinabuhing walay katapusan. Akong ihalad ang akong kaugalingon ug kining mga kadena nga imong gipangga, isip mapaubsanon nga sakripisyo alang kanimo.

3, 1. Ayaw pagkaluya tungod kanila nga nagatudlo ug mga sayop nga pagtulon-an. Pagmalig-on sama ug dukdokanan sa pandayon nga puthaw. Ang timailhan sa usa ka mandadaug mao ang pagdawat sa kasakit ug mugawas nga madaugon. Atong buluhaton ang pagdawat sa matagpagsulay alang sa Diyos aron nga Siya usab magadawat kanato. 2. Dobleha ang imong pagpaningkamot, ug pagmatngon sa matag panahon, apan tan-aw Kaniya nga gawas ug ibabaw sa panahon, dili makita, gihimo nga makita alang kanato, dili mahikap, dili makabati og kasakit, nagsakit alang kanato ug nag-antus sa bisan unsang pamaagi alang kanato.

4, 1. Seguroha nga dili mapasag-dan ang mga balo. Sunod sa Diyos, himoa imong kaugalingon nga magbalantay. Seguroha nga walay butang nga pagabuhaton nga walay pagkonsulta kanimo, ug ayaw pagbuhat ug butang nga walay pagkonsulta sa Diyos, sama sa imo na nga ginabuhat. Pagmalig-on. 2. Himoa nga ang panagtipon masubsob, awhaga ang tanan pinaagi sa pangalan. 3. Ayaw kaminusi ang mga ulipon, lalaki man o babae. Apan ayaw usab sila tuguti nga mahimo nga ibabaw sa ilang kaugalaingon. Kinahanglan nga ilang paninguhaon nga mahimong mas maayo nga ulipon alang sa kahimayaan sa Diyos aron nga ilang maangkon ang mas puno nga kagawasan sa Iyang mga kamot. Ug himoa nga dili sila maninguha nga mamahimong gawas gikan sa Simbahan, kay sa ingon mamahimo silang ulipon sa ilang mga paninguha.

5, 1. Likayi ang mga buluhaton nga makauolaw, hinoon pagsangyaw batok niini. Sultii ang akong mga igsoong babae nga higugmaon ang Ginoo ug tan-awon ang ilang mga bana isip sarang. Sa samang paagi, awhaga diha sa ngalan ni Hesu Kristo ang akong mga igsoong lalaki nga higumaon ang ilang mga asawa sama nga ang Ginoo naghigugma sa Simbahan. 2. Kung ugaling adunay usa nga mamahimo nga magpabilin diha sa kaputli alang sa kadayganan sa lawas sa Ginoo, tuguti siya nga buhaton kini nga walay pagpanghinambog. Kung siya manghinambog, siya mawala, ug kung ang mahitungod niini muabot gawas sa dalunggan sa obispo, mao ang katapusan sa iyang kaputli. Kung ang mga lalaki ug mga babae magminyo, angay lamang nga kini mapahitabo diha sa pagtugot sa obispo, aron nga ang kasal mamahimong alinsunod sa Ginoo ug dili sa ilang lawasnon nga kagustohan. Ang tanan pagabuhaton alang sa kadayganan sa Diyos.

6, 1. Ihiusa ang inyong kaugalingon ngadto sa inyong obispo aron ang Diyos mahiusa kaninyo. Akong ihalad ang akong kaugalingon alang kanila nga masunuron sa ilang obispo, kaparian, ug mga diyakono. Ako maga-ampo og lugar sa langit uban kanila. Ang tanan angay nga magkahiusa sa paglihok, pakigbatok, pakiglumba pag-antus, katulog, pagbangon sama ug mga piniyalang tagdumala, katabang, alagad sa Diyos. 2. Paningkamot nga matagbaw ang Tig-mando ubos kang kinsa kamo naga-alagad, ug gikan kang kinsa inyo nga makuha ang inyong ganti. Siguroha nga walay ribelde diha kaninyo. Isip kalasag anaa ang inyong bunyag, isip panagang nga kalo anaa ang inyong pagtoo, isip bangkaw anaa ang inyong gugma, ug isip panagang sa lawas anaa ang inyong mapailobon nga pag-antus. Ug pag-ipon kamo ug mga maayong buhat aron nga usa ka adlaw inyo nga makuha ang kasumahan nga angay kaninyo. Pagmapailobon ug maaghop alang sa matag-usa sama sa Ginoo diha kaninyo. Karon ug sa kanunay, hinaut nga kamo mamahimong kalipay kanako.

7, 1. Ang balita nga tungod sa inyong pag-ampo anaa sa kalinaw ang Simbahan sa Antiokya sa Siria naghimo sa akong huna-huna nga malinawon. Kini gikan sa Diyos nga paghupay sa kahadlok, kung ugaling pinaagi sa akong pag-antus makab-ot nako ang Diyos sa katapusan, ug pinaagi sa inyong pag-ampo ako mahikaplagan nga matuod nga tinun-an. 2. Ug karon, balaan nga Polikarpo, angayan nga imong pagatapokon ang imong konseho ug magpili og usa tawo, nga adunay pagtugot sa tanan, nailhan sa iyang mga buhat, isip mensahero sa Diyos. Ipadala kining tawhana sa Siria aron sa pagsaulog sa inyong nagdilaab nga gugma sa kahimayaan sa Diyos. 3. Ang Kristiyano dili mao ang iyang agalon. Ang iyang panahon alang sa Diyos. Kining maong buluhaton iya sa Diyos ug kaninyo usab kung inyo kining pagabuhaton. Ako nagatuo diha sa Iyang grasya ug sa inyong ka-andam alang sa pagbuhat sa matarung nga iya sa pagbuot sa Diyos. Dili na ako kinahanglan nga magsulti pa sa hataas, kay nasayud ako kung unsa kamo nga matinudanon.

8, 1. Tungod kay ako kinahanglan nga nga mobiya sa Troas padulong sa Neapolis agi sa dagat (ang Diyosnon nga pagbuot nagmando niini), dili na ako maka-padala ug sulat sa tanan nga mga Simbahan. Mahimo ba nga ikaw, nga nagadala sa huna-huna sa Diyos, magsulat sa mga Simbahan nga imong maagi-an ug awhagon sila nga buhaton ang samang butang? Sila nga makahimo, makapadala ug mensahero, ug ang uban makapdala sa ilang sulat pinaagi sa imong mga mensahero. Busa kini nga buhat maghatag kaninyong tanan og walay katapusang pasidungog Ikaw takus niining maong buluhaton. 2. Ang akong maayong panghinaut kaninyong tanan, ug sa babae ni Epitropo uban sa iyang panimalay ug iyang mga anak. Ang akong pabati alang sa akong pinalangga nga si Attalo. Ang akong pabati kaniya nga mapili isip takus nga moadto sa Siria. Ang grasya maanaa unta kaniya sa kanunay ug kang Policarpo nga nagpadala kaniya. 3. Ako maga-ampo nga kamo kanunay malig-on diha sa Ginoo nato nga si Hesu Kristo. Pabilin kamo diha sa kahiusahan sa Diyos ug ubos sa iyang pagbantay. Ang akong pabati kang Alce, pinalangga nako nga ngalan. Pagmalig-on kamo diha sa Ginoo.