Epistle of St. Ignatius to the Smyrnaeans

Translated from: www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-smyrnaeans-roberts.html

Translated by: Phuti Makgabo

Language: Northern Sotho

Lengwalo la Ikinešiase go ya go Basemeniane

Madume

Ignatius, yo gape a bitšwago Theophorus, go kereke ya Modimo Tate, gape ya Jesu Kriste yo a rategago, yeo ka mosa e humanego dimpho tša mehuta ka moka, yeo e tletšego ka tumelo le lerato, gape go sena mpho yeo e ye hlokago, yeo a swanetšwego gagolo ke Modimo, gape e apešitšwe ka bokgethwa: Kereke yeo e lego ko Semerina, ko Ešiya, mahlogonolo a mantši, ka Moya o senago bosodi le lentšu la Modimo.

Karolo ya pele: Ditebogo go Modimo ka tumelo ya lena

Ke tumiša Modimo, gape le Jesu Kriste, yo a le filego bohlale bjo bo kaaka.

Gobane ke lemogile gore le hlamatšeile mo tumelong ya go se šišinyege, e ba okare le kokotetšwe mo sefapanong sa Morena wa rena Jesu Kriste, ka nama le moya, gape le hlomilwe leratong ka madi a Kriste, le hlohloleditšwe gagolo ge re bolela ka Morena wa rena, gore ka nnete O be a le wa peu ya Dafida go ya ka nama, gape e le Morwa wa Modimo go ya ka thato le maathla a Modimo, gore ka nnete o tswetšwe ke Kgarebe, a kolobetšwe ke Johane, gore toka ka moka e phethagatšwe ka yena; gape ka nnete, ka fase ga Pontos Piloto le Heroda mmuši, yo a kokotetšwego [sefapanong] nameng ya gagwe ka baka le rena. Ka seenywa se sa lehu la gagwe leo le kgwethwafaditšwego, gore a kgone go beya seemo sa mengwaga yohle, ka tsogo ya gagwe, go balatedi bohle ba gagwe ba bakgethwa le bao ba tshepagaloo, go sa kgethe gore ke Bajuta goba Baditšhaba, mmeleng o tee wa Kereke ya gagwe.

Karolo ya bobedi. Lehu la nnete la Kriste

Bjale, O kwešitšwe bohloko ka baka la rena, gore re kgone go phološwa.

Gape o kwešitšwe bohloko ka nnete, le ge e le gore o itsušitše bahung, esebago bjalo ka ge bahlokatumelo ba bangwe ba bare, o bonagetše feela gore o kwa bohloko, bjalo ka ge le bona ba bonagala [okare ke Bakriste].

Gape jwalo ka ge ba dumela, go tla diragala jwalo go bona, mohlang ba tšeelwa mebele ya bona, ba tla ba meoya e mebe feela.

Karolo ya boraro: Kriste o be a le swaregile nameng morago ga tsogo ya gagwe

Gobane ke tseba gore ka morago ga tsogo ya gagwe o be sa tswerwe ke nama, gape ke a kgolwa gore o sale jwalo le ga jwalo. Ka nako ye, mohlala, ge a be a etla go bao ba bego baena le Pererose, orile go bona, mpeyeng matsogo, ntswareng, gore le bone gore gase nna moya o hlokang mmele.

Gape semeetseng ba mo kgoma, gomme ba kgolwa, ba kgodišwa ke nama le moya wa gagwe. Ka lebaka le baile ba hloya lehu, gape baeba bafenyi ba lona. Gape ka morago ga tsogo o jele gape a nwa le bona, gobane e sale tswerwe ke nama, le ge ele gore moyeng o be a le botee le Tate.

Karolo ya bone: Hlokomeleng bakgelogi

Ke lefa ditaelo tše, baratiwa, the tseba gore le lena le megopolo e swanago [le ya ka]. Empa ke le hlokomela pele ga nako kgahlanong le diphoofolo tša sebopego sa batho, bao le swanelago fela ke go se ba amogele, empa, ge go kgonagala, le seke la hlakana le bona; lena feela le ba rapelele go Modimo, ge e le gore gona le ka mokgwa woo ba tla itsholago, le ge e le gore go tla ba boima. Gape, Jesu Kriste, yo e lego bophelo be rena ba nnete, o na le maatla a [go phethagatša] se. Empa ge e le gore tše ka moka di be di dirwa ke Morena wa rena feela ka seka feela, gora gore le nna ke tla ba seka.

Jwale ke ka lebaka la eng ke ineetše lehung, mollong, saboleng, diphoofolong tša nama? Empa, [bonneteng], yo a lego kgauswi ga sabole o kgauswi le Modimo; you a lego magareng ga diphoofolo tša naga o felegetšwa ke Modimo; ge feela a le jwalo leineng la Jesu Kriste. Ke feta dilong tše kamoka gore ke kgole go hlokofatšwa le Yena, Yo abilego mothomotho yo a mphago maatla ka mo gare.

Karolo ya bohlano. Diphošo tša bona tše kotsi

Ba bangwe ka go hloka tsebo baa molatola, goba ba gannwe ke Yena, gobane ele baphalatši ba lehu go ena le nnete. Batho ba paletšwe ke go kgolwa baporofeta, goba molao wa Moše, goba Ebankgedi go fihlela lehono, goba mahloko a ka gotee ka gotee rea kgotleletšego. Gobane gape ba nagana nto e swanago le k arena. Gobane, motho o boelwa ke eng ge a ntheta, empa a bolela maaka ka Morena, a sa bolele gore O be a tswerwe ke mmele? Empa ya a sa dumelego se, ka nnete o molatotše, o tswaleletšwe ke lehu. Empa ke ile ka nagana gore go gwa loka gore ke ngwale maina a batho baa jwalo, le ge e le gore ke bahlokatumelo. Ka nnete, ke se ke ka tsoga ke naganne go bolela ka bona, go fihlela ba itshola gape ba boela [tumelong ya nnete] lehung la Kriste, e le yona tsogo ya rena

Karolo ya boselela. Bahlokatumelo mo mading a Kriste ba tla ahlolwa.

Go se ke gwa ba le motho wo a ikaketšago. Mmogo dilo tša legodimo, le mangeloi a letlotlo, le babuši, bao ba bonagalago le bao ba sa bonagalego, ge e le gore ga ba kgolwe mo mading a Kriste, ditlamorago tša bona e tla ba kahlolo. Woo a kgonago go e amogela a e amogele. Go se be le woo a fahlwago ke maemo a godimo: gobane selo sa boleng ka moka ke tumelo le lerato, go se ke gwa ba le se nyakwago fo feta tšona. Empa nagang ka bao ba nago le mogopolo a fapanego ge go etla go tša mosa wa Kriste wo o tlilego go rena, gore ba kgahlanong ga kaakang le thato ya Modimo. Ga bana taba le lerato; ga bana taba le mohlogadi, goba tšhiwana, goba bao ba gataletšwego; bao ba lego dipofong, goba bao ba lokologilego; bao ba lego tlaleng, goba bao ba nyorilwego.

Karolo ya bošupa: Ga re ikatološeng mo go bakgelogi

Ba tlogela Selalelo le thapelo, gobane ga ba bolele gore Selalelo ke nama ya mophološi wa rena Jesu Kriste, yeo e hlokofaditšwego ka baka la dibe tša rena, gape yeo Tate, ka go loka ga gagwe, a e tsošitsego gape. Bao, jwale, ba bolelago kgahlanong le mpho ye ya Modimo, ba impakela lehu magareng ga dikgakgano tša bona. Empa go be go ka kaone ge nkabe ba e hlompha, gore le bona ba ke ba tsošwe gape. Ke tswanelo, jwale, gore le swanetše le katologe batho bao ba swanago le bona, gape le seka la bolela ka bona sephering goba pepeneneng, empa le theeletse boporofeta, ga gologolo, Ebankgedi, mo go yona lehu [la Kriste] le utullelwago rena, gape le tsogo e kgonthišišitšwe. Empa efogang dikarogano, gobane ke tšoga mothomo a tše mpe.

Karolo ya boseswai: Go se be le se se dirwago ka ntle le mopišopo

Bonang gore le latela mopišopo, jwale ka ge Jesu Kriste a latela Tate, gape le latele baruti jwalo kage le be le latela baapostola; gape le hlomphe badiakone, jwale ka ge ba hlomilwe ke Modimo. Go se ke gwa ba le motho yo a dirago dilo mabapi le kereke ntle le mopišopo. Tšeang Eukariste jwale ka ya mmakhonthe, ge e fiwa ke mopišopo, or yo a dumeletšwego ke yena.

Mogongwe le mogongwe mo mopišipo a lego le batho [ba bantši] ba be moo; jwale kage, mogongwe le mogongwe moo Jesu Kriste alego, moo ke moo Kereke ye Katolike a lego. Ga go molaong go kolobetša le go keteka mokete-wa-lerato ntle le mopišopo; empa sengwe le sengwe seo a tla se dumelelago, sea thabiša gape go Modimo, gore sengwe le sengwe seo se dirwago se bolokegile ebile ke sa nnete.

Karolo ya bosenyane: Hlomphang mopišopo

Godimo ga moo, go dumelelane le mabaka gore re swanetše go boela mekgweng yeo e hlwekilego, gape, ge re sana le monyetla, re bontšheng go itshola mo go Modimo. Go botse go hlompha Modimo le mopišopo. Yoo a hlomphago mopišopo o hlomphilwe ke Modimo; yoo a dirago sengwe le sengwe ntle ga tsebo ya mopišopo, o šomela [ka nnete] diabolo. Dira gore o fiwe dilo ka mohau gobane o na le tswanelo. Le ntapološitše dilong kamoka, gomme Jesu Kriste o tla le lapološa. Le nthatile ge ke be ke sego le ge ke be kele gona. Modimo a le putse, yo ka baka la gagwe, ge le dutše le kgotlelela dilo tše kamoka, le tla mo fihlelela.

Karolo ya bolesome: Tumelo ya go loka ga bona

Le dirile gobatse ka go amogela Filo le Reuse Akatopuse jwalo ka bašomedi ba Kriste Modimo wa rena, bao ba ntšhetšego morago ka baka la Modimo, gape ba leboga Modimo legatong la lena, ka gobane le ba lapološitše ka mokgwa o mongwe le o mongwe. Dilo tše ka moka le ka seke la diloba. E ke moya waka o kaba le lena, gape dipofo tša ka, tšeo le se kago la dihloya goba tša le ješa dihlong; Jesu Kriste le yena, tshepho ya rena ya go hloka bosodi, a ka seke a jewa ke dihlong ka lena.

Karolo ya bolesometee: Bakgopeleng ba romele morumiwa mo kerekeng ya Antioko

Thapelo ya lena e fihlile Kerekeng ya Anthioko ko Siria. Ke etšwa lefelong lela ke bofilwe ka diketwane, ke amogelegile gagolo go Modimo, ke a le hlompha; nna ke se kago ka swanelwa ke go….Le ge gole jwale, go ya ka thato ya Modimo, ke ile ka bonwa ke swanelwa [ke hlompho ye], e sebang gore ke nagana [gore e ya ntshanela], empa ka mogau wa Modimo, wo ke nang le takatso ya gore nka fiwa wona o feletše, gore ka dithapelo tša lena ke kgone go fihlella Modimo. Gore, jwale, mošomo wa lena o ke o phethagale mo lefaseng le legodimong, go swanetše seo, go hlompha Modimo, Kereke ya lena a swanetše ke go kgetha baemedi ba maswanedi; gore, yo ayago Siria, a ba lebogiše gore ba phela ka khutšo, gape ba boetše bogolong ba bona ba mmakgonthe, gape sebopego sa bona sa nnete se thomile gape magareng ga bona. Ke bona go swanela, gore le nthomele o mongwe wa lena le lengwalo, gore, gammogo le bona, a iphine ka boiketlo, bjo go ya ka thato ya Modimo, ba bo humanego, gape ka gore, ka thapelo ya lena, ba fihlile lebopong. Jwale ka batho bao ba senang go bosodi, maikemišetšo a lena a swanetše goba a dilo tšeo di senago bosodi. Gobane fišagalelwa go dira botse, Modimo le yena o ikemišeditše go le thuša.

Karolo ya lesomepedi: Mašadiša

Lerato la magaborena ko Toroase le a le dumediša; go tšwa moo le nna ke ngwalago gona; le nna gape ke le ngwalela go tšwa moo ka Buruse, yo le mo romilego le nna, mmogo le Baefeso, bagabolena, gape bao ba ntopološitšego ka dilo ka moka. Nka rata ge ka moka le mo ekiše, jwalo ka mohlala wa mošomedi wa Modimo. Mosa o tla moputsa go dilo ka moka. Ke dumeliša mopišopo wa boleng bjo bogolo wa lena, badiakone ba lena, bašomedimmogo, gape le lena ka moka ka go tee ka go tee, gape kaofela, leineng la Jesu Kriste, gape mo nameng le madi a gagwe, mo lehung le tsogo, mmele le moya, boteeng le Modimo le lena. Mosa, mogau, khutšo, le mamelelo, di be le lena ka go sa felego.

Karolo ya lesometharo: Sephetho

Ke dumediša malapa a magagešo, le basadi le bana ba bona, gape le makgarebe awo a bitšwago bahlologadi. Tiyang, ke repela, ke maatla a Moya of Mokgethwa. Filo, yo a nago le nna, o wa le dumediša. Ke dumediša ntlo ya ga Thabias, gape ke rapela gore e ka tiišetšwa ka tumelo le lerato, mmeleng le moyeng. Ke dumediša Alese, mmamoratwa waka, gape le moemanoši Tafonose, le Etekunose, gape le bohle ka maina. Šalang gabotse ka mosa wa Modimo.